Kto musi przejść obowiązkowe szkolenie BHP?

Szkolenia BHP wstępne

DLA KOGO SZKOLENIE WSTĘPNE JEST OBLIGATORYJNE?

 

Zgodnie z art.2373 § K.P.

Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy.

Koszt szkolenia pokrywa Pracodawca, szkolenie musi odbywać się w czasie godzin pracy pracownika.

Szkolenie wstępne składa się z instruktażu ogólnego oraz stanowiskowego (instruktaż stanowiskowy przeprowadza osoba kierująca pracownikami, która również posiada aktualne szkolenie dla Pracodawców i osób kierujących Pracownikami).

Zgodnie z  § 9 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 w sprawie szklenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,

Instruktaż ogólny powinien zapewnić zapoznanie się z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy lub w regulaminach pracy, z przepisami oraz zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy, a także z zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Natomiast instruktaż stanowiskowy powinien zapewnić uczestnikom szkolenia zapoznanie się z czynnikami środowiska pracy występującymi na ich stanowiskach pracy i ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaną pracą, sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować te czynniki, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tych stanowiskach.

Warto podkreślić, że szkolenie wstępne jest obligatoryjne, w takim samym stopniu jak umowa o pracę w formie pisemnej oraz zdolność od lekarza medycyny pracy o braku przeciwskazań do pracy na danym stanowisku.