ZMIANA WYMIARU CZASU PRACY A PODSTAWA ZASIŁKU

JAK ZMIANA WYMIARU CZASU PRACY WPŁYWA NA PODSTAWĘ DO ZASIŁKU CHOROBOWEGO?

Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego pracownikowi najczęściej obliczamy jako przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała jego niezdolność do pracy (art. 36 ust. 1 ustawy z 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2019 r. poz. 645) – dalej u.ś.p.u.s.).

Jednak zmiana wymiaru czasu pracy powoduje inny sposób naliczenia zasiłku, o tej zasadzie musza pamiętać osoby, które zdecydowały się skorzystać z rozwiązania tarczy antykryzysowej i obniżenia etatu np. na 4/5

Jak stanowi art. 40 u.ś.p.u.s.”W razie zmiany umowy o pracę lub innego aktu, na podstawie którego powstał stosunek pracy, polegającej na zmianie wymiaru czasu pracy, podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi wynagrodzenie ustalone dla nowego wymiaru czasu pracy, jeżeli zmiana ta nastąpiła w miesiącu, w którym powstała niezdolność do pracy, lub w miesiącach, o których mowa w art. 36

Dodatkowo należy pamiętać, że jeżeli pomiędzy okresami pobierania zasiłków zarówno tego samego rodzaju, jak i innego rodzaju, nastąpiła zmiana wymiaru czasu pracy, nie stosuje się zasady, zgodnie z którą podstawy wymiaru zasiłku nie ustala się na nowo, jeżeli pomiędzy okresami pobierania zasiłków nie było przerwy lub była ona krótsza niż 3 miesiące kalendarzowe (art. 43 u.ś.p.u.s.).