Ochrona danych osobowych w administracji publicznej i samorządowej

Ochrona danych osobowych w administracji publicznej i samorządowej

Program kursu

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się przede wszystkim:

 • jaka jest specyfika procesów przetwarzania danych osobowych w Administracji publicznej i samorządowej
 • w jakich przypadkach i w jakim zakresie można przetwarzać dane osobowe interesantów oraz pracowników urzędu
 • jaka jest rola Administratora Bezpieczeństwa Informacji w strukturze organizacyjnej urzędu – komunikacja z pozostałymi pracownikami przetwarzającymi dane osobowe
 • jakie sankcje dyscyplinarne, karne oraz cywilnoprawne grożą urzędnikom za niedostateczną ochronę danych pracowników i interesantów
 • w jaki sposób zabezpieczyć dane osobowe przetwarzane tradycyjnie (na papierze) i w ramach systemów informatycznych
 • czy i na jakich zasadach dopuszczalne jest udostępnianie danych osobowych obywateli podmiotom zewnętrznym (bankom, policji, dziennikarzom, firmom zajmującym się odbieraniem odpadów komunalnych itd.)
 • w jakim zakresie możliwe jest zastosowanie monitoringu w Urzędzie (w tym i monitorowanie poczty e-mail, komunikatorów, nagrywanie rozmów telefonicznych pracowników urzędu)
 • które zbiory danych podlegają obowiązkowi rejestracji do GIODO oraz w jaki sposób takiej rejestracji dokonać
 • co powinna zawierać dokumentacja z zakresu ochrony danych osobowych

Główne zalety  szkolenia:

 • praktyczny charakter szkolenia – prawnik, trener od lat współpracuje z najlepszymi ośrodkami szkoleniowymi w Polsce. Każdy przepis prawa  jest konfrontowany z praktyką i oferujemy uczestnikom rozwiązania, a nie problemy.
 • zbalansowana treść– podczas szkolenia nacisk kładziemy nie tylko na przekazanie wskazówek dotyczących przetwarzania danych, ale i na odpowiedzialność karną, dyscyplinarną i cywilną jaka wiąże się z tym procesem.
 • warsztaty– szkolenie jest interaktywne. Podczas szkolenia uczestnicy kilkukrotnie będą mieli okazję samodzielnie sprawdzić zdobytą wiedzę w praktyce np. podczas formułowania klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • wzory dokumentacji– każdy uczestnik otrzyma wzory wymaganych prawem dokumentów: Polityki bezpieczeństwa, Instrukcji zarządzania systemami informatycznymi, klauzul informacyjnych, umowy powierzenia, klauzul zgód na przetwarzanie danych osobowych, wniosek zgłoszenia zbiorów do GIODOitp.
 • wysoka jakość– każdy uczestnik otrzyma oprawione materiały szkoleniowe wraz z dokumentacją.
 • konkretna wiedza w atrakcyjnej formie – nasze szkolenie jest krótkie, konkretne i nastawione na przekazywanie wiedzy w jak najatrakcyjniejszy sposób. Podczas szkolenia przeprowadzamy liczne warsztaty, aktywizujemy uczestników licznymi pytaniami i omawianiem case’ów „z życia wziętych”.
 • indywidualne konsultacje z prawnikiem

Adresaci szkolenia

Szkolenie jest przeznaczone jest zarówno dla pracowników różnego profilu przedsiębiorstw, jak i dla przedstawicieli administracji publicznej, szczególnie dla:

 • osób odpowiedzialnych za wdrażanie standardów ochrony danych osobowych
 • administratorów bezpieczeństwa informacji, lokalnych administratorów bezpieczeństwa informacji, administratorów systemów
 • osób tworzących procedury zabezpieczania danych osobowych
 • pracowników instytucji administracji publicznej odpowiedzialnych za udzielanie informacji publicznej
 • managerów różnego szczebla
 • pracowników działów personalnych/kadr mających kontakt z danymi „kadrowymi”
 • osób odpowiedzialnych za wdrażanie procedur kontroli pracownika
 • wszystkich osób mających dostęp do danych osobowych

PROGRAM SZKOLENIA:

1.   Zagadnienia ogólne związane z ochroną danych osobowych

 • Źródła prawa związane z ochroną danych osobowych
 • Pojęcie danych osobowych, zbiorów danych osobowych, przetwarzania danych osobowych
 • Ochrona danych osobowych a ochrona dóbr osobistych
 • Dane zwykłe a dane wrażliwe
 • Pojęcie administratora danych osobowych
 1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy o ochronie danych osobowych
 1. Pozyskiwanie, udostępnianie oraz powierzanie danych osobowych obywateli
 • Warunki pozyskiwania danych bezpośrednio od obywateli
 • Warunki pozyskiwania danych pośrednio (nie od osób których dane dotyczą) – nabywanie oraz sprzedawanie baz danych,
 • Okres przechowywania danych obywateli
 • Podstawy prawne umożliwiające przetwarzanie danych osobowych :

a)przepis prawny

b)zgoda

 1. c) prawnie usprawiedliwiony cel

d)realizacja umowy

 1. e) dobro publiczne
  • Sporządzanie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,
 1. Przetwarzanie danych osobowych
 • Przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji (jak szczegółowych informacji można

       domagać się od kandydatów do pracy ?)

 • Praktyczne aspekty przetwarzania danych osobowych
 • Sposoby zgodnego z ustawą zabezpieczenia danych osobowych
 • Monitoring a ochrona danych osobowych
 • W jakich sytuacjach dopuszczalne jest kserowanie lub

skanowanie dowodów osobistych obywateli?

 • w jakich sytuacjach można przetwarzać dane osobowe obywateli bez uzyskania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Jakie warunki należy wtedy spełnić.
 1. Powierzenie przetwarzania danych osobowych
  • Instytucja powierzenia danych osobowych-podstawa prawna oraz najnowsze orzecznictwo
  • Powierzenie przetwarzania danych osobowych a udostępnienie oraz upoważnienie do przetwarzania danych osobowych-warsztaty
  • Sporządzenie umowy dt. powierzenia przetwarzania danych osobowych-warsztaty
 1. Prawa osób, których dane są przetwarzane
 • Prawo do informacji oraz modyfikowania danych osobowych
 • Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych
 • Obowiązek informacyjny
 1. Dokumentacja wymagana przez ustawę o ochronie danych osobowych
 • Polityka bezpieczeństwa
 • Instrukcja zarządzania systemem informatycznym
 • Upoważnienia dla pracowników-warsztaty
 • Umowy powierzenie przetwarzania danych osobowych-warsztaty
 • Protokoły z niektórych czynności np. niszczenia nośników danych osobowych
 1. Rejestrowanie baz danych u GIODO
 • Podstawa prawna obowiązku rejestracyjnego
 • Zbiory danych osobowych zwolnione z obowiązku rejestracji
 • Rejestracja zbiorów danych w praktyce
 • Wypełnianie zgłoszenia rejestracyjnego do GIODO –warsztaty
 1. Odpowiednie zabezpieczenie zbiorów danych pracowników oraz obywateli
 • zabezpieczenia fizyczne zbiorów danych;
 • zabezpieczenia systemów informatycznych w których przetwarzane są dane osobowe,
 • wdrożenie odpowiedniej dokumentacji
 1. Odpowiedzialność za naruszenie ustawy o ochronie danych osobowych
 • Odpowiedzialność administracyjna
 • Odpowiedzialność cywilna
 • Odpowiedzialność karna
 1. Kompetencje kontrolne Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
 • Proces kontroli dokonywanej przez inspektorów GIODO- zakres uprawnień
 • Rodzaje kontroli
 • Najczęściej występujące uchybienia
 1. Udzielanie informacji drogą telefoniczną
 2. Monitoring i kontrola aktywności pracownika w miejscu pracy a ochrona prywatności i danych osobowych
 • Kiedy stosowanie monitoringu jest dopuszczalne?
 • Obowiązki związane ze stosowaniem monitoringu
 • Kiedy dopuszczalna jest kontrola aktywności pracownika w miejscu pracy?
 • Kontrola korzystania z telefonu komórkowego
 • Kontrola korzystania z Internetu i poczty elektronicznej
 1. Ochrona danych osobowych biometrycznych
 2. Konsultacje prawne
 • Odpowiedź na dodatkowe pytania uczestników

Metody

Prezentacja multimedialna oraz wykład wzbogacony o liczne warsztaty praktyczne oraz kazusy. Między innymi: prawidłowe formułowanie klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych, sposób postępowania w przypadku zgłaszania zastrzeżeń dotyczących przetwarzania danych osobowych przez rodziców i uczniów.

Ważnym elementem szkolenia będzie rozwiązywanie zgłaszanych przez uczestników problemów z dziedziny ochrony danych osobowych.

Osoba prowadząca:

Trener, ekspert z zakresu ochrony danych osobowych, prawa pracy, prawnik z wieloletnim doświadczeniem

Program szkolenia

 • Ochrona danych osobowych w administracji publicznej i samorządowej

Cena
Zapytaj o cenę
Czas trwania
6 h

Leave a Reply

Your email address will not be published.