Prawo zamówień publicznych

Prawo zamówień publicznych

Program kursu

Cele szkolenia:

 • zaprezentowanie aktualnej ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przekazanie praktycznej wiedzy na temat jej stosowania
 • pogłębienie umiejętności uczestników związanych z rozwiązywaniem bieżących problemów w zakresie zamówień publicznyc

Program szkolenia:

1. Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego- aspekt praktyczny

 • opis przedmiotu zamówienia: zasady tworzenia opisu przedmiotu zamówienia
 • tworzenie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówień: zawartość SIWZ, warunki udziału w postępowaniu, dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału     w postępowaniu, podwykonawcy, wadium, termin związania ofertą, kryteria oceny ofert, zabezpieczenie należytego wykonania umowy
 • obliczanie wartości zamówienia: zasady ogólne, określenie sposobu obliczania wartości z uwzględnieniem rodzaju przedmiotu zamówienia, usługi i dostawy okresowe

2. Tryby udzielania zamówień publicznych

 • wybór trybu postępowania i jego uzasadnienie
 • etapy prawidłowego przygotowania i przeprowadzenia postępowania
 • korzyści i zagrożenia wynikające z wyboru trybu postępowania
 1. Wybór oferty najkorzystniejszej
 • wybór oferty najkorzystniejszej – zasady i przesłanki wyboru oferty najkorzystniejszej
 • badanie ofert, wykluczenie, poprawki omyłek
 • dokumentowanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o obowiązujące akty prawne
 1. Zamówienia publiczne na prace projektowe i roboty budowlane
 • prawa i obowiązki inwestora, projektanta, wykonawcy, inspektora nadzou w procesie budowlanym
 • dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
 • program funkcjonalno-użytkowy
 • nowe definicje robót budowlanych i obiektu budowlanego w prawie zamówień publicznych

5. Ogłoszenia w zamówieniach publicznych

 • rodzaje ogłoszeń w zamówieniach publicznych
 • zasady przesyłania i publikacji ogłoszeń
 • zamiany treści ogłoszeń w kontekście nowelizacji ustawy
 1. Umowy w zamówieniach publicznych
 • zawieranie umów w kontekście ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w kontekście Kodeksu Cywilnego: formy umów -zasada pisemności, rodzaje i treści umów – podstawowe elementy stosowanych umów cywilnoprawnych
 • określanie warunków umowy zabezpieczających interes prawny stron
 • najczęściej popełniane błędy przy zawieraniu umów
 1. Środki ochrony prawnej w zamówieniach publicznych
 • odwołanie i przyłączenie się do odwołania
 • Krajowa Izba Odwoławcza (skład, kompetencje)
 1. Kontrola zamówień publicznych
 • cel i zakres kontroli
 • odpowiedzialność dyscyplinarna oraz odpowiedzialność karna zamawiającego
 1. Zamówienia publiczne w kontekście wniosków  o dofinansowanie ze środków UE
 • dobre praktyki dla zamawiających
 • korekta finansowa jako kara za naruszenie wymogów ustawy
 1. Umowy w zamówieniach publicznych
 • zawieranie umów w kontekście ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w kontekście Kodeksu Cywilnego: formy umów -zasada pisemności, rodzaje i treści umów – podstawowe elementy stosowanych umów cywilnoprawnych
 • określanie warunków umowy zabezpieczających interes prawny stron
 • najczęściej popełniane błędy przy zawieraniu umów

 

 

 

Program szkolenia

 • PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Leave a Reply

Your email address will not be published.