Ładowanie Wydarzenia
07
Listopad

Kurs kadrowo-płacowy w wersji online – szkolenie zdalne

7 listopada 2020 @ 08:00 - 12 grudnia 2020 @ 16:00
1000zł
 • To wydarzenie minęło.

Cel szczegółowy:

celem kursu jest:

 • nabycie umiejętności  do pracy w działach kadrowo-płacowych
 • sprawna obsługa programu “Płatnik” do komunikacji na linii pracodawca-ZUS, poprawne naliczanie wynagrodzeń, sporządzanie deklaracji m.in.Pit
 • szkolenie obejmuje zmiany w prawie pracy wprowadzone tarczą antykryzysową

Grupa docelowa:

grupę docelową stanowią:

 • osoby ubiegające się o stanowisko w działach kadrowo-płacowych
 • sekretarki, asystentki

Certyfikat z kodem zawodu:

 • 242307-specjalista ds. kadr
 • 242310-specjalista ds. płac

Program szkolenia:

Zagadnienia ogólne

 • źródła prawa pracy
 • podstawowe pojęcia : pracodawca, pracownik, zakład pracy
 • zasady prawa pracy
 • stosunek pracy
 • przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę

Wewnętrzne źródła prawa pracy

 • Układy zbiorowe pracy
 • zakładowy układ zbiorowy pracy
 • ponad zakładowy układ zbiorowy pracy
 • Regulamin pracy
 • Regulamin wynagrodzeń

Nawiązanie stosunku pracy

 • kompletowanie dokumentacji i danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy o pracę
 • umowa o pracę:
 • rodzaje umów o pracę
 • obligatoryjne i fakultatywne składniki umowy o pracę
 • sposób zawarcia umowy o pracę
 • podstawowe obowiązki pracodawcy związane z przyjęciem do pracy nowego pracownika

Podstawowa dokumentacja pracownicza – Teczka Akt Osobowych

 • Część A B C D

Zmiana warunków umowy o pracę

 • porozumienie zmieniające
 • wypowiedzenie warunków pracy i płacy
 • czasowe powierzenie innej pracy uzasadnione potrzebami pracodawcy
 • grupy chronione

Urlopy pracownicze i zwolnienia od pracy

 • podstawowe zasady naliczania urlopów wypoczynkowych
 • plany urlopów
 • ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy
 • urlopy bezpłatne
 • zasady udzielania pracownikom zwolnień od pracy
 • sposoby usprawiedliwiania nieobecności
 • ewidencjonowanie urlopów pracowniczych – karta urlopowa

Czas pracy

 • podstawowe zasady rozliczania czasu pracy
 • okresy odpoczynku
 • systemy i rozkłady czasu pracy
 • praca w godzinach nadliczbowych
 • praca w porze nocnej
 • praca w niedziele i święta
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy

Obowiązki pracodawcy i pracownika

 • podstawowe obowiązki pracodawcy
 • podstawowe obowiązki pracownika
 • zakaz konkurencji
 • obowiązek pracodawcy w zakresie ułatwienia podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników
 • nagrody i wyróżnienia
 • odpowiedzialność porządkowa pracownika
 • obowiązki pracodawcy w zakresie współpracy ze związkami zawodowymi

Odpowiedzialność materialna pracowników

 • odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną pracodawcy
 • odpowiedzialność pracowników za mienie powierzone

Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem

 • ochrona pracy kobiet ciężarnych
 • uprawnienia dotyczące sprawowania opieki nad dzieckiem
 • urlopy macierzyńskie
 • urlopy wychowawcze

Rozwiązywanie stosunku pracy

 • na mocy porozumienie stron
 • rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem
 • rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia
 • z upływem czasu, na który była zawarta
 • wygaśnięcie stosunku pracy
 • rozwiązanie umowy o pracę z przyczyn dotyczących pracodawcy

Świadectwo pracy

 • szczegółowa treść świadectwa pracy
 • sposób i tryb jego wydawania i prostowania

Płace

Wynagrodzenie ze stosunku pracy

 • Wprowadzenie do wynagrodzeń i podstawowe obowiązki pracodawcy związane z wypłatą wynagrodzeń
 • Systemy wynagradzania
 • Dokumentacja wynagrodzeń
 • karty pracy
 • karty wynagrodzeń
 • karty przychodów pracownika
 • listy płac
 • Obowiązkowe i nieobowiązkowe elementy wynagrodzenia
 • Wynagrodzenie minimalne
 • Zasady obliczania wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca
 • Wynagrodzenie za czas nie wykonywania pracy
 • wynagrodzenie za czas urlopu
 • ekwiwalent za niewykorzystany urlop
 • wynagrodzenie za urlop okolicznościowy
 • wynagrodzenie z tyt. niezdolności do pracy z powodu choroby
 • wynagrodzenie za czas przestoju
 • wynagrodzenie za czas dyżuru i gotowości do pracy
 • Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe
 • Wynagrodzenie za pracę w nocy
 • Obowiązkowe i dobrowolne potrącenia z wynagrodzenia za pracę

Wynagrodzenia na podstawie umów cywilnoprawnych – ujęcie składkowe i podatkowe

 • Umowa zlecenia
 • Umowa o dzieło
 • Zasady podlegania ubezpieczeniom, oraz rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od umów cywilnoprawnych
 • Obowiązek podatkowy w związku z rozliczeniem umów cywilnoprawnych

Obowiązki pracodawcy w zakresie rozliczeń publiczno – prawnych

 • Rozliczenia z ZUS-em
 • obowiązki płatnika składek
 • ubezpieczenia społeczne – zasady podlegania i opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe.
 • ubezpieczenie zdrowotne
 • składki na fundusze poza ubezpieczeniowe – FP i FGŚP
 • wynagrodzenia i świadczenia za czas niezdolności do pracy
 • wynagrodzenie za czas choroby
 • zasiłki finansowane z funduszy ZUS
 • podmioty uprawnione do wypłaty zasiłków
 • nabycie prawa do zasiłków
 • ustalanie okresu zasiłkowego
 • ustalanie podstawy wypłaty zasiłków
 • dokumentacja niezbędna do wypłat zasiłków
 • zasiłek chorobowy
 • zasiłek macierzyński
 • świadczenie rehabilitacyjne
 • zasiłek opiekuńczy
 • zasiłek wyrównawczy
 • zasiłek z ubezpieczenia wypadkowego
 • zasiłek chorobowy po ustaniu stosunku pracy oraz dokumentacja do jego wypłaty
 • zasady obliczania wynagrodzenia i zasiłków za czas niezdolności do pracy – ćwiczenia

Rozliczenia z urzędem skarbowym

 • podatek dochodowy od osób fizycznych – obowiązki płatnika, podstawa opodatkowania, zasady kalkulacji miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy
 • obliczanie zaliczki na podatek dochodowy – PIT 2, KUP
 • obowiązki płatnika w zakresie rozliczeń miesięcznych i rocznych z urzędem skarbowym z tyt. PDOF ( PIT-4R, PIT-11, PIT– 8R, PIT-12, PIT-40, PIT-8C, IFTR)
 • Łącznie 6 spotkań: 48h

Wariant dodatkowy: Program PŁATNIK – 8 godzin pracy na komputerze (dodatkowe 12 h)

 • Utworzenie dokumentów zgłoszeniowych Płatnika.
 • Założenie kartoteki Płatnika.
 • Ustawienie parametrów pracy programu.
 • Przedstawienie menu programu.
 • Sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych dla ubezpieczonych
 • Tworzenie kartotek ubezpieczonych.
 • zgłaszanie do ZUS Płatnika (druk ZPA),
 • zgłaszanie dodatkowych adresów prowadzonej działalności (druk ZAA),
 • zgłaszanie dodatkowych kont bankowych (druk ZBA),
 • zmiana/korekta danych Płatnika (druki ZIPA, ZPA),
 • wyrejestrowanie Płatnika z ZUS (druk ZWPA).
 • zgłaszanie do ubezpieczeń pracowników i członków ich rodzin (druki ZUA, ZCNA)
 • zmiana/korekta danych osób ubezpieczonych (druki ZUA, ZIUA)
 • zgłaszanie do ubezpieczeń zleceniobiorców (druki ZZA, ZUA)
 • wyrejestrowanie z ubezpieczeń pracowników, członków ich rodzin i zleceniobiorców (druki ZWUA, ZCNA)
 • Tworzenie zestawów dokumentów.
 • Przesyłanie dokumentów do ZUS
 • Tworzenie dokumentów rozliczeniowych (RCA, RSA, RZA i DRA)
 • Utworzenie dokumentów płatniczych.
 • Sporządzanie raportów RMUA.
 • Tworzenie korekt dokumentów rozliczeniowych.
 • Utworzenie informacji rocznej ZUS IWA

Trener/Wykładowca:

 • wieloletni trener z zakresu prawa pracy i ochrony danych osobowych
 • były pracownik Zus
 • posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z kursantami, ceniony za doby kontakt z uczestnikami i jasne przekazywanie wiedzy
 • ceniony za profesjonalne podejście do wykonywanej pracy

Formy i metody pracy:

 • warsztaty/ćwiczenia 80%
 • wykłady 20%

Egzamin:

 • szkolenie kończy się egzaminem sprawdzającym wiedzę nabytą przez uczestnika i kompetencje uzyskane po szkoleniu

Zaświadczenie:

 • pozytywny wynik egzaminu oznacza uzyskanie zaświadczenia

Zapewniamy:

 • dobór kadry dydaktycznej posiadającej odpowiednie kwalifikacje
 • materiały szkoleniowe
 • sprzęt i wyposażenie
 • bufet kawowy – w przypadku szkolenia tradycyjnego

Harmonogram:

 • wersja weekendowa – zajęcia odbywają się w soboty

Miejsce realizacji:

 • szkolenia zdalne

Wymagania początkowe:

 • minimum średnie wykształcenie
Szczegóły
Start: 7 listopada 2020 @ 08:00
Koniec: 12 grudnia 2020 @ 16:00
Cost: 1000zł
Wydarzenie CategoriesKursy, Szkolenia kadrowo-płacowe