Szkolenia BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

Szkolenia BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

Program kursu

Cele szczegółowe:

celem szkolenia jest poznanie między innymi:

 •  regulacji prawnych z zakresu BHP
 •  organizacji i metod kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy
 •  przyczyn i charakterystyki wypadków przy pracy
 •  skutków ekonomicznych niewłaściwych warunków pracy
 •  zasad postępowania w razie wypadku przy pracy

Grupa docelowa:

 • Pracodawcy i inne osoby kierujące pracownikami

Program szkolenia:

 • Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE,konwencji  MOP);
 1. a) aktualne przepisy (z uwzględnieniem zmian) w tym dotyczące:

-obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialność za naruszenie przepisów i zasad bhp

-ochrony pracy kobiet i młodocianych

-profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami

-szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

-organizacji nadzoru i kontroli warunków pracy

-b)problemy związane z interpretacją niektórych przepisów.

 • Identyfikacja,analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia uciążliwymi i niebezpiecznymi oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami.
 • Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy z uwzględnieniem stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe,zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy.
 • Analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz związana z mini profilaktyka,omówienie przyczyn charakterystycznych wypadków przy pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków powstałych na skutek niewłaściwej organizacji pracy oraz związanej z nimi profilaktyki.
 • Organizacja i metodyka szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy ( z uwzględnieniem metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego) oraz kształtowanie bezpiecznych zachowań w procesach pracy.
 • Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. .pożaru,awarii) w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.
 • Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy (np. świadczenia z tytułu warunków pracy, składka na ubezpieczenia społeczne pracowników).
 • Problemy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego.

Formy i metody pracy:

 • warsztaty 20%
 • dyskusja moderowana 80%

Trener/Wykładowca:

 • Starszy Inspektor ds. BHP

Zapewniamy:

 • dobór kadry dydaktycznej posiadającej odpowiednie kwalifikacje
 • materiały szkoleniowe
 • sprzęt i wyposażenie
 • bufet kawowy
 • na życzenie „Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków”

Harmonogram:

 • 8:00-9:30 I BLOK
 • 9:30-9:45 PRZERWA KAWOWA
 • 9:45-11:00 II BLOK
 • 11:00-11:15 PRZERWA KAWOWA
 • 11:15- 13:00 III BLOK
 • 13:00-13:30 PRZERWA KAWOWA
 • 13:30-16:00 IV BLOK

Miejsce realizacji:

 • do uzgodnienia przed rozpoczęciem szkolenia

Program szkolenia

Program kursy jest pusty

Leave a Reply

Your email address will not be published.