Szkolenie BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych

Szkolenie BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych

Program kursu

Cele szczegółowe:

celem szkolenia jest poznanie między innymi:

 •  regulacji prawnych z zakresu BHP
 • poznanie nowoczesnych rozwiązań techniczno-organizacyjnych wpływających na poprawę warunków BHP
 •  przyczyn i charakterystyki wypadków przy pracy
 •  zagrożeń związanych z wykonywaną pracą

Grupa docelowa:

 • Pracownicy na stanowiskach inżynieryjno-technicznych

Program szkolenia:

 • Omówienie regulacji prawnych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczących:
 1. praw i obowiązków pracowników i pracodawców w  zakresie bhp oraz odpowiedzialność za naruszenie przepisów i zasad bhp
 2. odpowiedzialność projektantów,konstruktorów i technologów związanej z wykonywanym zawodem,
 3. wymagań bhp dla budynków i pomieszczeń zakładów pracy (także pomieszczeń higieniczno-sanitarnych)
 4. wymagań bhp oraz ergonomii dla maszyn i innych urządzeń technicznych,
 5. systemu oceny zgodności wyrobów z wymaganiami bhp,
 6. nadzoru i kontroli warunków pracy
 • Metody identyfikacji,analizy i oceny zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia,uciążliwymi i niebezpiecznymi występującymi w procesach pracy oraz oceny ryzyka zawodowego związanego z tymi zagrożeniami.
 • Kształtowanie warunków pracy zgodnie z wymaganiami bhp i ergonomii, w tym w zakresie metod likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia,uciążliwych i niebezpiecznych(m.in. przez odpowiednia rozwiązania projektowe ,technologiczne i organizacyjne).
 • Nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę warunków bhp (w szczególności urządzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne,urządzenia zabezpieczające,środki ochrony indywidualnej)
 • Ćwiczenia dotyczące uwzględniania wymagań bhp oraz ergonomii w projektowaniu.
 • Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. .pożaru,awarii) w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Formy i metody pracy:

 • warsztaty 20%
 • dyskusja moderowana 80%

Trener/Wykładowca:

 • Starszy Inspektor ds. BHP

Zapewniamy:

 • dobór kadry dydaktycznej posiadającej odpowiednie kwalifikacje
 • materiały szkoleniowe
 • sprzęt i wyposażenie
 • bufet kawowy
 • na życzenie „Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków”

Harmonogram:

 • 8:00-9:30 I BLOK
 • 9:30-9:45 PRZERWA KAWOWA
 • 9:45-11:00 II BLOK
 • 11:00-11:15 PRZERWA KAWOWA
 • 11:15- 13:00 III BLOK
 • 13:00-13:30 PRZERWA KAWOWA
 • 13:30-16:00 IV BLOK

Czas trwania szkolenia 16 godzin.

Miejsce realizacji:

 • do uzgodnienia przed rozpoczęciem szkolenia

Program szkolenia

 • Szkolenie BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych

Cena
Zapytaj o cenę
Czas trwania
16 h

Leave a Reply

Your email address will not be published.