facebook

Regulamin uczestnictwa w szkoleniach

Home / Regulamin uczestnictwa w szkoleniach

Regulamin uczestnictwa w szkoleniach

Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem przed przystąpieniem do szkolenia.

Szkolenia otwarte:

  1. Organizatorem szkolenia jest firma SZKOLENIA Magdalena Mikulska z siedzibą przy ul. Gałczyńskiego 6, 43-300 Bielsko-Biała, NIP 5471878029
  2. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego poprzez stronę internetową www.szkolenia.bielsko.pl znajdującego się pod programem szkolenia.
  3. Koszt uczestnictwa za dane szkolenie widoczny jest na stronie internetowej pod programem szkolenia.
  4. Wypełniając formularz zgłoszeniowy należy wypełnić dane do wystawienia faktury.
  5. Faktura pro forma zostaje wystawiona na podstawie wpisanych danych do faktury.
  • Warunkiem rezerwacji miejsca jest opłacenie faktury pro forma zgodnie z terminem płatności widniejącym na fakturze.
  • Brak wpłaty w podanym terminie skutkuje wykreśleniem uczestnika z listy osób biorących udział w szkoleniu.

Zasady rezygnacji z udziału w szkoleniu otwartym:

  1. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie nie krótszym niż na 14 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia uczestnikowi przysługuje zwrot uiszczonej płatności w całości. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia szkolenia organizator zastrzega sobie prawo do pobrania całej opłaty za szkolenie.
  2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu/miejsca szkolenia – jeżeli nowy termin nie zostanie zaakceptowany przez uczestnika szkolenia, opłata zostanie zwrócona uczestnikowi.

Szkolenia zamknięte:

  1. Organizator szkolenia ustala ze zleceniodawcą zakres usług szkoleniowo-doradczych. Po akceptacji programu  zostaje przesłane do osoby decyzyjnej zlecenie wykonania usługi. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego i podpisanego przez osobę decyzyjną zlecenia.
  2. Warunki płatności są każdorazowo ustalane z organizatorem szkolenia.
  3. Po zrealizowanym szkoleniu zostaje wystawiona faktura za wykonaną usługę. Termin płatności widniej w zleceniu wykonania usługi.

Zasady rezygnacji z udziału w szkoleniu zamkniętym:

  • Warunki rezygnacji ze szkolenia opisane są w zleceniu wykonania usługi.

Informacje dodatkowe: ochrona danych osobowych oraz prawa autorskie

  • Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych jest firma SZKOLENIA Magdalena Mikulska z siedzibą przy ul. Gałczyńskiego 6, 43-300 Bielsko-Biała. Przetwarzanie danych osobowych dotyczy danych zawartych w formularzu kontaktowym lub w wiadomości e-mail: imię i/lub nazwisko, adres email i/lub telefon kontaktowy. Dane te wykorzystywane są do przeprowadzenia szkolenia i jego prawidłowej organizacji. Nie będą udostępniane osobom trzecim, chyba że obowiązek taki wynikać będzie z przepisów prawa np. udostępnianie informacji Organom Państwowym. Osoba, której dane osobowe dotyczą ma prawo do dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, wycofania zgody (wycofanie zgody, nie będzie miało wpływu na przetwarzanie danych przed momentem wycofania zgody).

 

  • Materiały szkoleniowe wręczane uczestnikom zajęć chronione są prawem autorskim. Kopiowanie i upowszechnianie ich w celach komercyjnych bez zgody właściciela materiałów jest zabronione.
  • Materiały szkoleniowe mogą być wykorzystywane tylko na użytek własny uczestników szkolenia. To samo dotyczy materiałów, które powstały podczas szkolenia.
  • Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych żaden fragment publikacji (zawartość taka jak: tekst, grafika, logotypy, ikony, obrazy, zdjęcia, pliki audio, wideo, pliki z danymi, prezentacje, programy oraz wszelkie inne dane) nie może być powielany lub rozpowszechniany w żadnej formie i w żaden sposób bez uprzedniego zezwolenia. Wszelkie znaki towarowe, znaki graficzne, nazwy własne, logotypy i inne dane są chronione prawem autorskim i należą do ich właścicieli.
  • W przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie mógł przeprowadzić zajęć w podanym wcześniej terminie organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć. Uczestnicy zajęć zostaną poinformowani o tym fakcie.
  • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od Organizatora. Jeżeli pobrane zostały opłaty za szkolenie, zostaną one zwrócone na wskazane konta.
  • Państwa dane będą wykorzystane przez firmę  SZKOLENIA Magdalena Mikulska wyłącznie do celów związanych z realizacją szkolenia i wystawieniem zaświadczenia. Macie Państwo prawo do wglądu i zmiany swoich danych oraz ich usunięcia (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. Ustaw nr 133 poz. 883).

Procedura reklamacji:

1. Reklamacja usługi szkoleniowej przyjmowana jest do 3 dni roboczych  od daty zakończenia usługi szkoleniowej. Wnioski reklamacyjne złożone po  terminie nie będą rozpatrywane.

2. Reklamacja musi być złożona w formie pisemnej ze szczegółowym podaniem przyczyn składanej reklamacji.

3. Organizator szkolenia nie ponosi odpowiedzialności za zakres reklamacji, który nie należał do zakresu   odpowiedzialności Organizatora szkolenia (np. zlecający sam zamawiał sale, catering, transport, zmieniał godziny rozpoczęcia i zakończenia szkolenia). Organizator szkolenia nie ponosi również odpowiedzialności za zaniedbanie obowiązków po stronie uczestników szkolenia takich jak: udział w szkoleniu w niepełnym wymiarze godzinowym, brak chęci uczestnictwa w ćwiczeniach, brak zaangażowania, nie wypełnianie poleceń trenera itp.

4. Firma przeprowadzająca szkolenie ma 14 dni na rozpatrzenie reklamacji. W tym czasie wraz z trenerem analizowany jest przebieg usługi szkoleniowej.

5. W przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych, w szczególności choroby wykładowcy, wypadków lub awarii uniemożliwiających przeprowadzenie szkolenia w danym terminie, Organizator zastrzega sobie prawo do ustalenia nowego terminu. Termin ten musi być zaakceptowany przez każdą ze stron. Gdyby ustalenie terminu nie było możliwe, Uczestnikom zostaną zwrócone pieniądze, jeśli zostały już pobrane.

Zasady współpracy z trenerem/coachem:

 1. Zapraszamy trenerów/coachów do przesyłania swoich CV, portfolio na adres info@szkolenia.bielsko.pl , w celu nawiązania współpracy.
 2. Autorem materiałów szkoleniowych jest trener. Prawa autorskie zostają przy trenerze.
 3. Trener oświadcza, że wszelkie udostępniane materiały pomocnicze nie naruszają praw autorskich osób trzecich.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do umieszczania na materiałach pomocniczych loga firmy SZKOLENIA Magdalena Mikulska oraz informacji o trenerze prowadzącym szkolenie (materiały szkoleniowe dostarczone przez trenera są bez loga i stopki innych firm szkoleniowych).
 5. Trener decydując się na nawiązanie współpracy zobowiązuje się do wykonania analizy potrzeb szkoleniowych przed uruchomieniem szkolenia. Efektem analizy jest opracowanie programu szkolenia z określonym celem szczegółowym.
 6. Po zakończeniu szkolenia trener zobowiązuje się do wykonania raportu poszkoleniowego bazując na jednej z wybranych metod ewaluacyjnych np. ankiecie poszkoleniowej, testach kompetencji, wywiadach, obserwacjach i innych zaproponowanych metodach dobranych do rodzaju szkolenia. Raport poszkoleniowy sporządzany na piśmie przekazywany jest firmie SZKOLENIA Magdalena Mikulska do 14 dni od dnia zakończenia szkolenia.
 7. Jeżeli szkolenie/kurs kończy się egzaminem trener zobowiązuje się do przygotowania treści egzaminu i jego  oceny.
 8. Trener rekomenduje działania typu follow up, dodatkowe szkolenie lub inne działania mające na celu utrwalenie rezultatów szkolenia.